4 learn

 

Praktikum Physikalische Chemie 


 

Trägerdampf
02 -Trägerdampfdestillation.pdf (61.09KB)
Trägerdampf
02 -Trägerdampfdestillation.pdf (61.09KB)


Kalorimetrie
04 -Kalorimetrie.pdf (52.7KB)
Kalorimetrie
04 -Kalorimetrie.pdf (52.7KB)Esterhydrolyse
11 -Esterhydrolyse.pdf (60.51KB)
Esterhydrolyse
11 -Esterhydrolyse.pdf (60.51KB)


Oberflächenspannung
12 -Messung der Oberflächenspannung.pdf (146.91KB)
Oberflächenspannung
12 -Messung der Oberflächenspannung.pdf (146.91KB)


Adiabatenexp.
13 -Rüchardt.pdf (47.92KB)
Adiabatenexp.
13 -Rüchardt.pdf (47.92KB)


Adsorptionsisotherme
17 -Adsorptionsisotherme.pdf (44.62KB)
Adsorptionsisotherme
17 -Adsorptionsisotherme.pdf (44.62KB)Joule-Thomson-Effekt
23 -Joule-Thomson-Koeffizient.pdf (36.79KB)
Joule-Thomson-Effekt
23 -Joule-Thomson-Koeffizient.pdf (36.79KB)


Viskosimetrie
26 -Viskosimetrie.pdf (40.23KB)
Viskosimetrie
26 -Viskosimetrie.pdf (40.23KB)


Kryoskopie
Kryoskopie mit Cassy.pdf (39.85KB)
Kryoskopie
Kryoskopie mit Cassy.pdf (39.85KB)Messprotokoll
Messprotokoll Leitfaden.pdf (9.76KB)
Messprotokoll
Messprotokoll Leitfaden.pdf (9.76KB)Leitfaden
Leitfaden Praktikum PC V3.pdf (426.05KB)
Leitfaden
Leitfaden Praktikum PC V3.pdf (426.05KB)